InstallAware Free Installer 6.0

InstallAware Free Installer 6.0

InstallAware Software – 54,5MB – Freeware – Windows
InstallAware's new Free Installer runs inside Visual Studio and creates setups automatically, by scanning your loaded solutions for dependencies and output files, and including them in your setup. This special edition of InstallAware is freeware! You will be able to set basic project properties for your InstallAware setup directly inside the Visual Studio environment. You will also be able to reuse projects created by InstallAware's Free Edition outside of Visual Studio, by loading them inside the full-blown InstallAware IDE, which is available with higher editions of InstallAware.

A Go-Live License is included with InstallAware Free Edition, meaning you are allowed to redistribute setups created using the freeware version of InstallAware without restrictions or limitations, completely royalty free, even for commercial use!

As you step up to higher editions of InstallAware, and modify the setup projects created by the Add-In, you may find that you need to re-synchronize recent changes made to your Visual Studio solution with your existing, modified setup project. This is also possible, because the InstallAware Visual Studio Add-In is smart and preserves your existing changes, while automatically picking up changes made to your Visual Studio solutions and reflecting them in your InstallAware setup project automatically!

InstallAware Free Edition does require Visual Studio, and is compatible with Visual Studio 2003, Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, Visual Studio 2010, Visual Studio 2012, Visual Studio 2013, and Visual Studio 2015. All of the application runtimes provided with paid editions of InstallAware are also included in the freeware version. You even get all of the setup themes that ship with paid editions of InstallAware, including our ground-breaking Aero Glass themes and our unique sliding/fading wizard transition special effects.

Tổng quan

InstallAware Free Installer là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi InstallAware Software.

Phiên bản mới nhất của InstallAware Free Installer là 6.0, phát hành vào ngày 24/02/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/12/2014.

InstallAware Free Installer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 54,5MB.

InstallAware Free Installer Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho InstallAware Free Installer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản